smith research poll on israelis attitudes to obama